Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Συνεργασίες με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας

Το Κέντρο Πρόληψης στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΚΑΝΑ, συνεργάζεται με τομείς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή προγραμμάτων σε μαθητές και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αχαΐας, στην εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας, στην εφαρμογή προγραμμάτων  από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης στις τάξεις αυτών, καθώς και υποστήριξη των δικτύων σχολείων που συμμετέχουν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί εποικοδομητική και πολύπλευρη συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Ελλάδας. Η συνεργασία αφορά την επιμόρφωση των συντονιστών σε θέματα ψυχικής υγείας, πρόληψης των εξαρτήσεων και ασφαλούς χρήσης διαδικτύου,  καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών  προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και αφορούν θέματα όπως: η βελτίωση σχέσεων στην σχολική κοινότητα, η δυναμική της ομάδας στην τάξη, η ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών  δεξιοτήτων κ.λπ.