Άλλες υπηρεσίες

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Εκπαίδευση και ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες υγείας των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν μία πληθυσμιακή ομάδα που από τη θέση της αποτελεί φυσικό συνεργάτη των φορέων πρόληψης. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης στην κοινότητα καθώς είναι σε άμεση επαφή με τον πληθυσμό, μέσα από τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Από το ρόλο τους αλλά και τη σχέση που αναπτύσσουν με τους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή σε σχέση με τη διαμόρφωση υγιών στάσεων και συμπεριφορών όσον αφορά τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, αλλά και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών (διαδίκτυο, τζόγος κ.λπ.). Η συνεργασία και διασύνδεση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης και προσέγγισης των πολιτών και προώθησης των στόχων της πρόληψης στην κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μία πιο συστηματική προσπάθεια σε αυτό τον τομέα με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ανάπτυξη-υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού από επαγγελματίες υγείας των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο για τα σχολικά έτη 2017-18, 2018-19 & 2019-20.

 

Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει τη δυνατότητα:

 1. εκπαίδευσης σε επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 2. υποστήριξης τους με εκπαιδευτικό υλικό και εποπτεία στην εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης και
 3. συνεργασίας με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης στην κοινότητα.

Α’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών μονάδων υγείας της 6ης ΥΠΕ στην εφαρμογή παρεμβάσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στο μαθητικό πληθυσμό στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας

 

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος:

 1. Εκπαίδευση στη φιλοσοφία της πρόληψης των εξαρτήσεων και στη μεθοδολογία των παρεμβάσεων πρόληψης.
 2. Εκπαίδευση στους στόχους και τη μεθοδολογία των παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική κοινότητα και ειδικότερα στο μαθητικό πληθυσμό.
 3. Ενημέρωση για τα προγράμματα πρόληψης που υλοποιούνται στο Νομό.
 4. Ανάδειξη τρόπων συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ και του ΚΠ.

 

Διάρκεια εκπαίδευσης 15 ώρες

Θεματολογία :

 • Αιτιολογικοί παράγοντες εξάρτησης – έκταση του προβλήματος στη χώρα μας και πολιτικές αντιμετώπισης.
 • Εφηβεία και εξαρτήσεις.
 • Η νευροβιολογική βάση του εθισμού.
 • Η φιλοσοφία των προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Μεθοδολογία των παρεμβάσεων πρόληψης, προϋποθέσεις εφαρμογής και αποτελεσματικότητα.
 • Παρουσίαση των προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Δυνατότητες και προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ και ΚΠ.

 

Μεθοδολογία:

Βιωματική και θεωρητική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αξιοποιούνται αρκετές τεχνικές για την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, τη δημιουργία ομαδικού κλίματος που επιτρέπει την έκφραση όλων των συμμετεχόντων, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή προβληματισμών. Ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία εξοικείωσης με τεχνικές που αξιοποιούνται στις παρεμβάσεις πρόληψης και κατανόησης της αξίας της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής προσέγγισης στην υλοποίηση των παρεμβάσεων σε μαθητές. Με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας αποστέλλονταν στους συμμετέχοντες σχετικά άρθρα, βιβλιογραφία, παρουσίαση σε ppt, κ.λπ..

Β’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών υγείας των μονάδων υγείας του νομού Αχαΐας, της 6ης ΥΠΕ στους τρόπους διαχείρισης, αντιμετώπισης και παραπομπής περιστατικών χρήσης.

 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην κατανόηση του μηχανισμού της εξάρτησης από ουσίες, στο προφίλ των χρηστών και τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης περιστατικών που προσέρχονται στις δομές υγείας καθώς και ενημέρωση για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα.

 

Διάρκεια εκπαίδευσης 15 ώρες

 

Θεματολογία:

 • Αιτιολογικοί παράγοντες εξάρτησης – έκταση του προβλήματος στη χώρα μας και πολιτικές αντιμετώπισης.
 • Η νευροβιολογική βάση του εθισμού. Επιδράσεις των ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Το προφίλ των εξαρτημένων και των οικογενειών τους.
 • Προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων που υλοποιούνται στο Νομό Αχαΐας.
 • Τύποι προγραμμάτων θεραπείας των εξαρτήσεων. Προγράμματα θεραπείας στην Πάτρα και την Ελλάδα.
 • Δυνατότητες και προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δομών Π.Φ.Υ – ΚΠ – Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ Πάτρας.